poszylycz

Animare id est animam audacent facere stercken poszylycz ca 1500 WokLub 10r

Wyraz hasłowy Posilić Hasło konkordancji Animare
Wyraz(y) w transliteracji poszylycz Podstawa glosowania animare
Język wyrazu obcego łaciński
1013
Komentarz paleograficzny Poniżej hasła z glosą na d. marg. odręczny dopisek łac.: versus cantatur de sancto Laurencio: Animatus ad certamen monitu beati senis.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 10
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Posilić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) posilić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 74.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 74.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.