Rozariusz pauliński

RozPaul

Podstawowe informacje

Typ podstawy materiałowej rękopis
Lokalizacja rękopisu
Miejsce przechowywania Sygnatura
1. Archiwum Jasnogórskie w Częstochowie Ms II - 25
Tytuł katalogowy Granarius
Datowanie rękopisu
1. 1440
Datowanie glos
1. 1440
Zakres kart/stron rękopisu 3r-275r
Ręce pisarskie tekstu podstawowego
1. Andrzej ze Skrzypny
Ręce pisarskie glos
1. Andrzej ze Skrzypny
Stan zachowania zachowany (częściowo uszkodzony)

Charakterystyka zawartości

Rodzaj słownik
Typ rozariusz
Tematyka varia

Wydanie

niewydany

Uwagi

W początkowej części wstępu do rozariusza czytamy: Ex quo vocabularii varii et autentici.
Słownik zaczyna się od hasła Allma, ostatnie hasło Zvcarium.

Na k. 274v-275r znajduje się kolofon pisany czerwonym atramentem: Explicit granarius per manus cuiusdam pauperis clerici de Schrzypna et est finitus die Dominico que decantabatur Cantate Domino [can] sub anno Domini 1440. Non bene finiui quia melius scribere [[nsci]] nesciui. Si bene scripsissem nomen meum imposuissem. Sed principium est An, secundum dre, vltimum as est.

Materiał z RozPaul został częściowo wykorzystany w Sstp i w S I. Krótką notkę wprowadzającą nowe źródło podano na końcu tomu V (N-Ó), w Uzupełnieniach do spisu źródeł (Sstp V: 719). Przykłady z RozPaul cytowano od t. VI Sstp (P-Pożżenie), już od pierwszego hasła tomu: Pacha też pl. tantum Pachy (RozPaul 11v, podobnie jak w innych miejscach Sstp z błędnym datowaniem: 1444). W S I znajdują się cztery przykłady z RozPaul (pod hasłami: Dudło, Klusek, Kobłuki, Łżywość, już z właściwym datowaniem: 1440).

Bibliografia

Żurowska-Górecka W. 1979: Słowniki polskie przed Bartłomiejem z Bydgoszczy, w: Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, red. H. Popowska-Taborska, Warszawa–Poznań, s. 59–69.
OźSstp 2005: 168.
Deptuchowa E., Frodyma M. 2018: Glosowane rozariusze łacińskie jako źródło w badaniach nad średniowieczną polszczyzną, „Język Polski” XCVIII, z. 3, s. 84–96.
Frodyma M. 2018: Słownictwo polskie w rozariuszu paulińskim. Uwagi wstępne, w: W kręgu dawnej polszczyzny, t. V, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 179–187.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.