PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM


Publikacje książkowe


E. Deptuchowa, M. Frodyma, K. Jasińska, M. Klapper, D. Kołodziej, M. Leńczuk, L. Szelachowska-Winiarzowa, Z. Wanicowa, 2020: Rozariusze z polskimi glosami, red. nauk. E. Deptuchowa, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN 161, Kraków.


O monografii

Zwieńczeniem prac nad średniowiecznymi słownikami łacińskimi z polskimi glosami jest publikacja zbiorowa. Pod wspólnym tytułem Rozariusze z polskimi glosami zostały zaprezentowane indywidualne opracowania wykonawców projektu z zakresu ich szczegółowych badań. Zbiorcze efekty badań znajdują się w internetowej bazie danych, która rzeczywiście ukazuje wspólny wysiłek i wkład w badania i analizy. Takie zresztą było założenie projektu. Charakter pracy nie pozwolił niejednokrotnie na szczegółowe wydzielenie wkładu pojedynczych osób w opracowanie poświadczeń (odczytanie rękopiśmiennego teksu, ustalenie transkrypcji, kontekstu, ustalenie znaczeń, opisanie form gramatycznych itd.). Badania te jednak nakładały na każdego wykonawcę odpowiedzialność szczególną przede wszystkim za przygotowanie do badań tekstów (w transliteracji i transkrypcji) poszczególnych słowników i ich analizę zgodnie z przyjętymi celami. Dlatego publikacja podsumowująca projekt składa się z indywidualnych opracowań poszczególnych wykonawców:
1. Ludwika Szelachowska-Winiarzowa Rozariusz kapitulny
2. Mariusz Leńczuk Rozariusz Ossolińskich I
3. Katarzyna Jasińska Rozariusz Ossolińskich II
4. Dorota Kołodziej Rozariusz Ossolińskich III
5. Mariusz Frodyma Rozariusz pauliński
6. Ewa Deptuchowa Wokabularz jagielloński
7. Magdalena Klapper Wokabularz lubiński
8. Zofia Wanicowa Wokabularz Raczyńskich

W publikacji tej znajdują się ponadto opracowania podsumowujące pewne zagadnienia związane z tematyką projektu:
1. Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej Czym właściwie jest rozariusz?
2. Magdalena Klapper Wokabularze petersburskie

Na uwagę zasługuje indeks mający ułatwić dotarcie do omawianych w poszczególnych artykułach wyrazów, mianowicie ułożony przez Mariusza Leńczuka Wykaz omawianych polskich wyrazów.


Artykuły


Deptuchowa E., Frodyma M. 2018: Glosowane rozariusze łacińskie jako źródło w badaniach nad średniowieczną polszczyzną, „Język Polski” XCVIII, z. 3, s. 84–96.
Jasińska K., Klapper M., Kołodziej D. 2018: Polskie glosy w przekazach XV-wiecznych rozariuszy – koncepcja opracowania materiału źródłowego, „Język Polski” XCVIII, z. 4, s. 82-93.
Frodyma M. 2018: Słownictwo polskie w rozariuszu paulińskim. Uwagi wstępne, w: W kręgu dawnej polszczyzny, t. V, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 179–187.
Jasińska K., Klapper M., Kołodziej D. 2019: Which Dictionary is Beautiful, Affluent and Concise at the Same Time? (in 15th-century Poland), w: From Glosses to Dictionaries: The Beginnings of Lexicography, ed. Ch. Benati, C. Händl, Newcastle upon Tyne, s. 147–163.
Wanicowa Z. 2020: Cruces philologorum, czyli glosy polskie w Rozariuszu Raczyńskich 1442, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, t. VII, red. E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 277-287.


Referaty


Deptuchowa E., Frodyma M., Wpływ rozariuszy na wzbogacenie leksyki staropolskiej, Zjazd PTJ w Łodzi, 19-20.09.2017.
Jasińska K., Klapper M., Kołodziej D., Godny M., Słowniki łacińskie - źródło w badaniach nad staropolszczyzną [poster], LXXV Zjazd PTJ "Źródła w badaniach językoznawczych" Łódź 18–19.09.2017.
Frodyma M., Słownictwo polskie w rozariuszu paulińskim. Uwagi wstępne, Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa. W kręgu dawnej polszczyzny III, Kraków 04–05.12.2017.
Jasińska K., Klapper M., Kołodziej K., Which dictionary is beautiful, affluent and concise at the same time? (in the 15th century Poland), International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL-9), Santa Margherita Ligure, 20.06–22.06.2018.
Jasińska K., Klapper M., Kołodziej K., Słowniki łacińskie oraz łacińsko-niemieckie z polskimi glosami z przełomu XV–XVI w. i ich miejsce w historii polskiej leksykografii, VII Glosa do Leksykografii, Warszawa 24–25.09.2018.
Jasińska K., Klapper M., Kołodziej K., Czym właściwie jest rozariusz? – uwagi o średniowiecznych słownikach glosowanych, Hortus Deliciarum, Kraków 30.11.2018.
Deptuchowa E. , Z badań nad średniowiecznymi słownikami glosowanymi w Polsce, Komisja Językoznawstwa PAN, Kraków 19.06.2019.
Jasińska K., Rosarius, granarius, brevilogus – staropolská adaptace slovníku Vocabularius Ex quo, Diachronní setkání „TÝNEC“ 2019, Kostelec nad Černými lesy 9–11.10.2019.
Szelachowska-Winiarzowa L., Nazwy roślin biblijnych w glosowanych rozariuszach piętnastowiecznych, Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa. W kręgu dawnej polszczyzny IV, Kraków 05–06.12.2019.
Wanicowa Z., Cruces philologorum, czyli glosy polskie w Rozariuszu Raczyńskich 1442 r. , Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa. W kręgu dawnej polszczyzny IV, Kraków 05–06.12.2019.
Leńczuk M., Rozariusze jako źródło interdyscyplinarnych badań mediewistycznych na przykładzie rękopisu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie sygn. L.XV.12, Seminarium mediewistyczne, 18.12.2020.