Rozariusz kapitulny

RozKap

Podstawowe informacje

Typ podstawy materiałowej rękopis
Lokalizacja rękopisu
Miejsce przechowywania Sygnatura
1. Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej Ms 224
Tytuł katalogowy Słownik łacińsko polski Piotra z Uścia
Datowanie rękopisu
1. 1450
Datowanie glos
1. 1450
2. XV p. post.
Zakres kart/stron rękopisu 3r-248r
Ręce pisarskie tekstu podstawowego
1. 3r-248r Piotr Święskonis z Uścia
Ręce pisarskie glos
1. 3r-248r Piotr Święskonis z Uścia
2.
Stan zachowania zachowany (w dobrym stanie)

Charakterystyka zawartości

Rodzaj słownik
Typ rozariusz
Tematyka varia

Wydanie

1. Józef Szujski, Trzy zabytki języka Polskiego XIV i XV wieku, Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, t. I, Kraków 1874, s. 43–46.
2. Ignacy Polkowski, Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków 1884, s. 161-164.

Uwagi

Kodeks zaczyna się: Ex quo vocabularii.
Słownik zaczyna się od hasła Alma, a ostatnie hasło Zosima.

Bibliografia

Karbowiak A. 1923: Dzieje wychowania i szkół w Polsce. Okres przejściowy od 1433 do 1510 r., t. III, Lwów.
Skoczek J. 1929: Dzieje lwowskiej szkoły katedralnej, Lwów.
Szymański J. 1962: Kapituła kolegiacka w Wojniczu 1465–1786, Lublin.
Szymański J. 2001: Jak powstał wiersz o chłopach, którzy chytrze bydlą z pany, w: Ludzie, wierzenia, kościół. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), pod red. W. Iwańczaka, S. K. Kuczyńskiego, Warszawa, s. 553–558.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.