BIBLIOGRAFIA


Źródła rękopiśmienne i drukowane


RozKap: Rozariusz kapitulny, rękopis Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej, sygn. Ms 224.
RozOss I: Rozariusz Ossolińskich I, rękopis Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka, sygn. Fond 5 DE-520.
RozOss II: Rozariusz Ossolińskich II, rękopis Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka, sygn. Fond 5 DE-431.
RozOss III: Rozariusz Ossolińskich III, rękopis Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 1630/I.
RozPaul: Rozariusz pauliński, rękopis Archiwum Jasnogórskiego, sygn. Ms II–25.
WokJag: Wokabularz jagielloński, rękopis Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. BJ Rkp. 2454.
WokLub: Wokabularz lubiński, inkunabuł Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, sygn. Inc. 78d.
WokPet I: Wokabularz petersburski I, niezachowany rękopis Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu, sygn. Lat.Q.ch.XVI.33.
WokPet II: Wokabularz petersburski II, niezachowany rękopis Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu, sygn. Lat.F.ch.XVI.12.
WokPet III: Wokabularz petersburski III, niezachowany rękopis Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu, sygn. Lat.Q.ch.XVI.32.
WokPet IV: Wokabularz petersburski IV, niezachowany rękopis Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu, sygn. Lat.F.ch.I.401.
WokPet V: Wokabularz petersburski V, niezachowany rękopis Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu, sygn. Lat.F.ch.I.294.
WokPet VI: Wokabularz petersburski VI, niezachowany rękopis Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu, sygn. Lat.F.ch.I.338.
WokPet VII: Wokabularz petersburski VII, niezachowany rękopis Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu, sygn. Lat.Q.ch.I.100.
WokPet VIII: Wokabularz petersburski VIII, niezachowany rękopis Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu, sygn. Lat.Q.ch.XVI.2.
WokPet IX: Wokabularz petersburski IX, niezachowany rękopis Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu, sygn. Lat.Q.ch.XVI.5.
WokRacz: Wokabularz Raczyńskich, rękopis Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, sygn. 1360/I.


Literatura przedmiotu


André J. 1956: Lexique des termes de botanique en latin, Paris.
André J. 1967: Les noms d'oiseaux en latin, Paris.
Benni T. i in. 1923: Gramatyka języka polskiego, Kraków.
Birkenmajer A. 1936: Pecja, Kraków.
Bolz B., Żurowska-Górecka W. 1977: Vergili Georgicorum schedae Gnesnenses, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 3, s. 41–89.
Bracha K. 2013: Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae. Orzeczenia kazuistyczne kanonistów i teologów krakowskich z XV w., Warszawa.
Brehm A. E. 1935–1936: Życie zwierząt, t. I–II, Warszawa.
Brückner A. 1892: Neue Quellen zur Geschichte der polnischen Sprache und Literatur, „Archiv für slavische Philologie” XIV, s. 481–512.
Brückner A. 1895a: Kazania średniowieczne, cz. II, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” XXIV, 317–390.
Brückner A. 1895b: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, z. 1, s. 1–52.
Brückner A. 1897: Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni. Modlitwy. Glosy, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” XXV, s. 206–291.
Brückner, A. 1909: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego zebrał i wydał dr. Bolesław Erzepki (Roczniki Tow. Przyj. Nauk Poznańskiego tom XXXIV, Poznań 1908, str. 1–139), „Prace Filologiczne” VII, s. 238–241.
BWuj – 1999: Biblia w przekładzie księdza Jakóba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstęp ks. Janusz Frankowski, wyd. 2, Warszawa.
Considine J. 2019: Medieval Latin Christendom, w: The Cambridge World History of Lexicography, pod red. J. Considine, Cambridge, s. 267–289.
Červenka M. i in. 1982: Świat roślin, skał i minerałów, przeł. E. Siatkowska, A. Kaszak, Warszawa.
Deptuchowa E. 2001: Problemy typu przyć//przyjć, przymować//przyjmować, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. VII, pod red. Z. Krążyńskiej, Z. Zagórskiego, Poznań, s. 59–70.
Deptuchowa E., Frodyma M. 2018: Glosowane rozariusze łacińskie jako źródło w badaniach nad średniowieczną polszczyzną, „Język Polski” XCVIII, z. 3, s. 84–96.
Erzepki B. 1900: Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy. Podług rękopisu z roku 1532, Poznań.
Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. Zebrał i wydał dr Bolesław Erzepki. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika (Vocabularius Ex Quo) drukowanego w roku 1490, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 1–139.
Formanowicz L. 1939: Katalog inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie, Poznań.
Frodyma M. 2001: Kłopoty z transkrypcją średniowiecznych tekstów polskich. Oboczność samogłosek nosowych w temacie, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. VII, pod red. Z. Krążyńskiej, Z. Zagórskiego, Poznań, s. 71–75.
Frodyma M. 2018: Słownictwo polskie w rozariuszu paulińskim. Uwagi wstępne, w: W kręgu dawnej polszczyzny, t. V, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 179–187.
Fros H., Sowa F. 1982: Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków.
Gardiner, E. N. 1907: Throwing the Javelin, „The Journal of Hellenic Studies” XXVII, s. 249–273.
Gebauer J. 1894–1929: Historická mluvnice jazyka českého, t. I–IV, Praha-Wien.
Glemma T. 1959: Gładyszewicz Mateusz, w: Polski słownik biograficzny, t. VIII, pod red. K. Lepszego, Kraków-Warszawa-Wrocław, s. 101.
Goetz G. 1923: De glossariorum Latinorum origine et fatis. Corpus glossariorum Latinorum, vol. I, Teubneri, Leipzig.
Graczyk W. 2019: Księgozbiory kolegiów kanonickich archidiakonatu wojnickiego do 1786 roku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” CXII, s. 137–150.
Grubmüller K. 1967: Vocabularius Ex quo. Untersuchungen zu lateinisch-deutschen Vokabularen des Spätmittelalters, München.
Grubmüller K., Schnell B. red. 1988–1989: Vocabularius Ex quo. Überlieferungsgeschichtliche Ausgabe, t. I–V, Tübingen.
Grubmüller K. 1999: Brevilogus, w: Die deutsche Literatur des Mittelalters Verfasserlexikon, ed. B. Wachinger, Berlin, s. 1033–1034.
Henschenius G., Papebrochius D. 1738: Acta sanctorum aprilis, t. II, Venetiis.
Jasińska K., Klapper M., Kołodziej D. 2019: Which Dictionary is Beautiful, Affluent and Concise at the Same Time? (in 15th-century Poland), w: From Glosses to Dictionaries: The Beginnings of Lexicography, ed. Ch. Benati, C. Händl, Newcastle upon Tyne, s. 147–163.
Kaliszuk J. 2016: Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, t. 1–2, Wrocław.
Karbowiak A. 1898: Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich. Część pierwsza: od 966 do 1363 r., t. I, Petersburg.
Karbowiak A. 1903: Dzieje wychowania i szkół w Polsce. Wieki średnie: część druga. Okres trzeci od 1364 do 1432 r., t. II, Petersburg.
Karbowiak A. 1923: Dzieje wychowania i szkół w Polsce. Okres przejściowy od 1433 do 1510 r., t. III, Lwów.
Kawecka-Gryczowa A. 1956: Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Na podstawie materiałów Kazimierza Piekarskiego, Wrocław.
Kędelska E., Kwilecka I., Łuczak A. 1999: Wstęp, w: Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska, część I (A–G), Warszawa, s. 11–53.
Kętrzyński W. wyd. 1886: Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów.
Klapper M. 2018: Bolesław Erzepki jako wydawca zabytków staropolskiej leksykografii – na przykładzie „Przyczynków do średniowiecznego słownictwa polskiego cz. 1" (1908), „LingVaria” XIII, z. 2 (26), s. 97–107.
Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S. 1964: Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.
Kluk K. 1805–1811: Dykcyonarz roślinny (...), t. I–III, Warszawa.
Korbut G. 1893: Wyrazy niemieckie w języku polskim pod względem językowym i cywilizacyjnym. Dodatek do tejże rozprawy, "Prace Filologiczne" IV, s. 345–560.
Kot S. 1912: Szkolnictwo parafialne w Małopolsce w XVI–XVIII wieku, Lwów.
Kowalczyk M. i in. 1984: Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, t. III, Wrocław.
Kowalewicz H., Kuraszkiewicz W. wyd. 1974: Wielkopolskie roty sądowe XIV–XV wieku, t. IV, Roty kaliskie, Wrocław.
Kucała M. 1978: Rodzaj gramatyczny w historii polszczyzny, Wrocław.
Kuraszkiewicz W. oprac. 1962–1963: Wyrazy polskie w słowniku łacińsko-polskim Jana Mączyńskiego, t. I–II, Wrocław.
Kwilecka I. 1980: Oryginał tak zwanego Słowniczka poznańskiego odnaleziony, „Język Polski” LX, s. 8–15.
Kwilecka I., Popowska-Taborska H. 1977: Bartłomiej z Bydgoszczy leksykograf polski pierwszej połowy XVI w., Wrocław.
Ledzińska A. 2014: Gramatyka wobec sztuk wyzwolonych w pismach Izydora z Sewilli. Origo et fundamentum liberalium litterarum, Kraków.
Leńczuk M. 2015: Zapisy polskie w słownikach i glosariuszach XV w. – terminy, źródła, perspektywy badawcze, „Polonica” XXXV, s. 103–114.
Łopaciński H. 1899: Przyczynki do nowego słownika języka polskiego, „Prace Filologiczne” V, s. 681–976.
Łoś J. 1925: Gramatyka polska. Cz. II. Słowotwórstwo, Lwów-Warszawa-Kraków.
Machek V. 1954: Česká a slovenská jména rostlin, Praha.
Maciołek M. 2020: O biegunie – językoznawczo (rozważania w kontekście tytułu powieści Olgi Tokarczuk „Bieguni”), „Postscriptum Polonistyczne” 1 (25), s. 69–88.
Malec M. 1994: Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków.
Malinowski L. 1892: O niektórych wyrazach ludowych polskich. Zapiski porównawcze, Kraków.
Matwijów M., Ostromęcka E. oprac. 2010: Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Część I. Zbiory Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zinwentaryzowane przed 1945 r., Wrocław.
Muszyński M. 1968: Glosy, zapiski i niektóre teksty polskie w starych drukach i rękopisach Biblioteki Kórnickiej do roku 1550, cz. II, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” z. 9–10, s. 154–282.
OźSstp – 2005: Opis źródeł Słownika staropolskiego, pod red. W. Twardzika we współpracy z E. Deptuchową i L. Szelachowską-Winiarzową, Kraków.
Ożóg K. 2000: Praskie studia prałatów i kanonikow katedralnych metropolii gnieźnieńskiej w drugiej połowie XIV wieku i na początku XV wieku, w: Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej, red. A. Radzimiński, Toruń, s. 133–162.
Pirożyńska Cz. 1972–1973: Opis katalogowy rękopisu BJ 2454 (maszynopis), Kraków.
Plezia M. 1959: Wstęp, w: Słownik łacińsko-polski, t. I, Warszawa, s. V–XXXIV.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” III, s. 161–164.
Powitz G. 1983: Johannes de Mera, w: Die deutsche Literatur des Mittelalters Verfasserlexikon, Senckenberg, t. IV, Berlin, s. 677–679.
Pseudo-Petrus de Palude 1491: Sermones quadragesimales thesauri novi, Nürnberg.
Puzynina J. 1963: Wypowiedzi o języku i stylu w okresie staropolskim, t. II, Wrocław.
Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków.
Rył J. 1972: Katalog inkunabułów zespołu seminaryjnego Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 25, s. 115–208.
Safarewiczowa H. 1954: Rzeczowniki "zwrotne" w języku polskim, „Język Polski” XXXIV, z. 5, s. 332–348.
Skoczek J. 1929: Dzieje lwowskiej szkoły katedralnej, Lwów.
Sokołowski J. 1958: Ptaki ziem polskich, t. I–II, Warszawa.
Sosnowski R., Tylus P. 2010: Co mówią stare rękopisy, Kraków.
Stopka K., 1994: Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków.
Strutyński J. 1972: Polskie nazwy ptaków krajowych, Wrocław.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1953: Rośliny polskie. Opisy i klucze do oznaczania wszystkich gatunków roślin naczyniowych (...), Warszawa.
Szujski Józef 2013: w: Polski słownik biograficzny, t. XLIX, pod red. A. Romanowskiego, Warszawa-Kraków, s. 176–187.
Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV w., „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, s. 43–46.
Szymański J. 1962: Kapituła kolegiacka w Wojniczu 1465–1786, Lublin.
Szymański J. 2001: Jak powstał wiersz o chłopach, którzy chytrze bydlą z pany, w: Ludzie, wierzenia, kościół. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowecze – wczesna epoka nowożytna), pod red. W. Iwańczaka, S. K. Kuczyńskiego, Warszawa, s. 553–558.
Szymczak J. 1994: Sprzęt i technika oblężnicza, w: Polska technika wojskowa do 1500 roku, red. A. Nadolski, Warszawa, s. 257–270.
Urban J. 2017: Biblioteka Kapitulna na Wawelu, „Rocznik Biblioteki Kraków” I, s. 205–229.
Urbańczyk S. 1967: Słowniki, ich rodzaje i użyteczność, Wrocław.
Vincenz de A., Hentschel G. 2010: Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache, Oldenburg.
Voleková K. 2015: Česká lexikografie 15. století, Praha.
Vulg – Gramatica A. curavit 1951: Bibliorum Sacrorum iuxta Vulgatam Clementinam nova editio, Vaticani.
Walther H. ed. 1959: Carmina Medii Aevi posterioris Latina. I. Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris Latinorum. Alphabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen, Göttingen.
Wanicowa Z. 2001: Przejmowanie w języku staropolskim niemieckiej grupy spółgłoskowej st i związany z tym problem transkrypcji germanizmów, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. VII, pod red. Z. Krążyńskiej, Z. Zagórskiego, Poznań, s. 165–172.
Wanicowa Z. 2020: Cruces philologorum, czyli glosy polskie w Rozariuszu Raczyńskich, w: W kręgu dawnej polszczyzny, t. VII, red. E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 277–287.
Wisłocki W. 1877–1881: Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, cz. 1–2, Kraków.
Włodek Z. i in. 1980: Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, t. I, Wrocław.
Wojtkowski J. 1969: Rekonstrukcja drugiego zeszytu katalogu inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 18, s. 81–124.
Wojtkowski J. 1977: Glosy i drobne teksty polskie do 1500 roku. Z inkunabułów Biblioteki Kapitulnej i Seminaryjnej w Gnieźnie, Warszawa, s. 84–86.
Zaręba A. 1967: Orawskie teksty gwarowe z obszaru Czechosłowacji, Kraków.
ZasWyd – Górski K., Kuraszkiewicz W., Pepłowski F., Saski S., Taszycki W., Urbańczyk S., Wierczyński S., Woronczak J. 1955: Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt. Przykłady opracował Jerzy Woronczak.
Zwiercan M. 1975: Jan Twaróg z Bystrzykowa (Parisiensis), w: Polski słownik biograficzny, pod red. E. Rostworowskiego, Kraków-Warszawa-Wrocław, t. XX, s. 621–622.
Żurowska-Górecka W. 1979: Słowniki polskie przed Bartłomiejem z Bydgoszczy, w: Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, red. H. Popowska-Taborska, Warszawa-Poznań, s. 59–69.
Żurowska-Górecka W., Kyas V. 1977–1980: Mamotrekty staropolskie, cz. I–III, Wrocław.


Słowniki i encyklopedie


Basaj M., Siatkowski J. 2006: Bohemizmy w języku polskim. Słownik, Warszawa.
BzB – Kędelska E. i in. oprac. 1999–2019: Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy wersja polsko-łacińska, cz. I–VI, Warszawa.
BzB 1532 – Bartłomiej z Bydgoszczy 1532: Słownik łacińsko-polski, rękopis Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu sygn. MS 97.
BzB 1544 – Bartłomiej z Bydgoszczy 1544: Słownik łacińsko-polski, inkunabuł Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu sygn. Inc. 169.
Calep – Calepinus A. 1574: Dictionarium undecim linguarum: Latina, Hebraica, Graeca, Gallica, Italica, Germanica, Belgica, Hispanica, Polonica, Ungarica, Anglica, Basileae.
Cn – Knapiusz G. 1621: Thesaurus Polono-Latino-Graecus seu Promptuarium lingua Latinae et Graece Polonorum usui accomodatum [...], Cracoviae.
Dief – Diefenbach L. 1857: Glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis e codicibus manuscriptis et libris impressis concinnavit Laurentius Diefenbach, Francofurti ad Moenum.
DiefN – Diefenbach L. 1867: Novum Glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis. Beiträge zur wissenschaftlichen Kunde der neulateinischen und der germanischen Sprachen, Frankfurt am Main.
DC – Du Cange 1883–1887 (przedruk 1954): Glossarium mediae et infimae latinitatis, t. I–X, Graz.
Ekat – Gryglewicz F., Łukaszyk R., Sułowski Z. i in. red. 1989–2014: Encyklopedia katolicka, t. I–XX, Lublin.
Gloger Z. 1900–1903: Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1–4, Warszawa.
Kreiner J. 1963: Słownik etymologiczny łacińskich nazw i terminów używanych w biologii i medycynie, Wrocław.
Lexer M. 1930: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, Leipzig.
Makowiecki S. 1936: Słownik botaniczny łacińsko-małoruski, Kraków.
Mącz – Mączyński J. 1564: Lexicon Latino Polonicum ex optimis Latinae linguae Scriptoribus concinnatum [...], Regiomonti Borussiae.
Mur – Murmeliusz J. 1528: Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum tum pueris tum adultis utilissimus, cum Germanica atquae Polonica interpretatione, adiecto etiam vocabulorum et capitulorum indice [...], Cracoviae.
Müller W. ed. 1861: Mittelhochdeutsches Wörterbuch mit Benutzung des Nachlasses von Georg Friedrich Benecke ausgearbeitet Wilhelm Müller und Friedrich Zarncke. Dritter Band T–Z, bearbeitet von Wilhelm Müller, Leipzig.
Orgelbrand S. 1898–1912: Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami, t. I–XVIII, Warszawa.
Nowa encyklopedia powszechna PWN Petrozolin-Skowrońska B. red. 1995–1997: t. 1–6, Warszawa.
Rostafiński J. 1900: Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin poprzedzony historyczną rozprawą o źródłach, Kraków.
S I – Deptuchowa E. red. 2014: Słownik staropolski. Suplement cz. I (verba absentia), Kraków.
SXVI – Mayenowa M.R.; Mrowcewicz K. red. 1966–: Słownik polszczyzny XVI w., t. I–, Wrocław-Warszawa.
SeBa – Bańkowski A. 2000: Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa.
SeBo – Boryś W. 2005: Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
SeBr – Brückner A. 1989: Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa.
SeS – Sławski F. 1952–1982: Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1–5, Kraków.
SGKP – Sulimierski F. i in. red. 1880–1902: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1–15, Warszawa.
SgpK – Karłowicz J. 1900–1911: Słownik gwar polskich, t. I–VI, Kraków.
SgpPAN – Karaś M. i in. red. 1977–: Słownik gwar polskich, t. 1–, Wrocław–Kraków.
Skłp – Jougan A. 1992: Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. 4, Warszawa.
SL – Linde S.B. 1807–1814: Słownik języka polskiego, t. I–VI, Warszawa.
Słownik prasłowiański Sławski F. red. 1974–: t. 1–, Wrocław.
SłpK – Korpanty J. 2001–2003: Słownik łacińsko-polski, t. 1–2, Warszawa.
SłpPl – Plezia M. 1998–1999: Słownik łacińsko-polski, t. I–V, Warszawa.
SłśCz – Varcl L., Martinek J. red. 1987–: Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum. Slovník středověké latiny v českých zemích, t. I–, Praha.
SłśP – Plezia M.; Weyssenhoff-Brożkowa K.; Rzepiela M. red. 1953–: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. I–, Wrocław-Kraków.
Słss – Kowalenko W., Labuda G., Lehr-Spławiński T. red. 1961–1996: Słownik starożytności słowiańskich, t. 1–8, Warszawa.
SSNO – Taszycki W. red. 1965–1987: Słownik staropolskich nazw osobowych, t. I–VII, Wrocław.
Sstp – Urbańczyk S. red. 1953–2002: Słownik staropolski, t. I-XI, Wrocław–Kraków.
SW – Karłowicz J. i in. red. 1900–1927: Słownik języka polskiego, t. I–VIII, Warszawa.
SWil – Zdanowicz A. i in. red. 1861: Słownik języka polskiego, cz. I–II, Wilno.
Wsnp – Piprek J., Ippoldt J. 1972: Wielki słownik niemiecko-polski, Warszawa.


Publikacje elektroniczne


Briquet Online: http://briquet-online.at/
Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, pod red. W. Gruszczyńskiego: https://xvii-wiek.ijp.pan.pl/pan_klient/
Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej w Polsce (A–Q): https://elexicon.scriptores.pl/
Indeks do materiałów Słownika polszczyzny XVI w.: http://spxvi.edu.pl/indeks/
Katalog rękopisów nr 1505–1888, 5256–5265 Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie: http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/pobpdf.php?fond_54_d_5/A_e_nr_64.pdf
Katalog rękopisów zinwentaryzowanych Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu: http://bazy.oss.wroc.pl/rkp/pubi/
Manuscripta.pl. A guide to medieval manuscript books in Polish collections: http://www.manuscripta.pl/
Meyer J. 2012: Roman Siege Machinery and the Siege of Masada, AHS Capstone Project: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.679.4614&rep=rep1&type=pdf
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M, Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski: http://bomax.botany.pl/ib-db/check/
Piccard Online: https://www.piccard-online.de/start.php
Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna, red. T. Jurek, oprac. informatyczne S. Prinke: http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php
SłśCz – Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum. Slovník středověké latiny v českých zemích – elektronická verse 2.0: http://lb.ics.cas.cz/
Vokabulář webový. Slovniky staré češtiny: https://vokabular.ujc.cas.cz/
Wasserzeichen des Mittelalters: https://www.wzma.at/structur.php?class1=006010003&level=3
Wörterbuchnetz: http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/setupStartSeite.tcl


WYKAZ SKRÓTÓW I ZNAKÓW SPECJALNYCH


a. – albo
al. – alias
astr. – astronomiczny
bd. – brak danych
bier. – biernik
bot. – botaniczny
ca – circa
cel. – celownik
cf. – confer
coll. – collectivum
cz.przesz. – czas przeszły
cz.przysz. – czas przyszły
cz.ter. – czas teraźniejszy
czes. – czeski
czyt. – czytaj
d. marg. – dolny margines
daw. – dawny
demin. – deminutivum
dop. – dopełniacz
ed. – editor, edidit (wydawca, wydał)
fot. – fotografia
g. marg. – górny margines
gr. – grecki
hebr. – hebrajski
hypocor. – hypocoristicum
i in. – i inni
i in. – i inni
ib. – ibidem
inc. – inkunabuł
k. – karta
l.marg. – lewy margines
l.mn. – liczba mnoga
l.podw. – liczba podwójna
l.poj. – liczba pojedyncza
łac. – łaciński, łacina
mian. – mianownik
min. – mineralogiczny
msc. – miejscownik
n. prop. – nomen proprium
narz. – narzędnik
niem. – niemiecki
Nr Inw. – numer inwentarza
ogpol. – ogólnopolski
op. cit. – opus citatum, opere citato (dzieło cytowane, z dzieła cytowanego)
oprac. – opracował
os. – osoba
p. marg. – prawy margines
pl. tantum – plurale tantum
pol. – polski
por. – porównaj
psł. – prasłowiański
r – recto
r.m. – rodzaj męski
r.n. – rodzaj nijaki
r.ż. – rodzaj żeński
ra – recto a (lewa szpalta karty recto)
rb – recto b (prawa szpalta karty recto)
red. – redaktor, redakcja
rkps – rękopis
rus. – ruski
s.v. – sub verbo
sc. – scilicet (to znaczy)
sensu subst. – sensu substantivi
sim. – similiter (podobnie)
sygn. – sygnatura
szp. – szpalta
tłum. – tłumaczenie
transkr. – transkrypcja
v – verso
va – verso a (lewa szpalta karty verso)
vb – verso b (prawa szpalta karty verso)
vlg. – vulgariter
w transkr. – w transkrypcji
w. – wiek
w. – wiersz
woł. – wołacz
współcz. – współcześnie, współczesny
wyd. – wydał, wydanie
XV ex. – saeculo quinto decimo exeunte (koniec XV wieku)
XV in. – saeculo quinto decimo ineunte (początek XV wieku)
XV med. – saeculo quinto decimo medio (połowa XV wieku)
XV p. post. – saeculi quinti decimi pars posterior (2. połowa XV wieku)
XV p. pr. – saeculi quinti decimi pars prior (1. połowa XV wieku)
z. – zeszyt
zam. – zamiast
zob. – zobacz
zool. – zoologiczny

[ ] – ujmuje litery bądź wyrazy, które należy usunąć
< > – uzupełnienie, ujmuje litery bądź wyrazy uzupełnione
<...> – ujmuje lukę w tekście, która powstała na skutek uszkodzenia i której wydawca nie potrafi uzupełnić albo nie wiadomo, jak odczytać
[[]] –litery bądź wyrazy wykreślone przez kopistę
* – oznacza wyrazy osobliwe, podejrzane lub zepsute
(…) – pominięcie części dotyczącej gramatyki
… – pominięcie zbędnego fragmentu kontekstu
{ } – ujmuje w transkrypcji litery bądź wyrazy dopisane przez kopistę w interlinii lub na
marginesie