zathykadlko

Item canopeum est obvmbraculum muliebre vlg. zathykadlko vnde Horacius in Epodon oda IX: interque signa turpe militaria sol aspicit canopeum ca 1500 WokLub 22r

Wyraz hasłowy (Zatykadełko) Hasło konkordancji Canopeum
Wyraz(y) w transliteracji zathykadlko Podstawa glosowania canopeum
Język wyrazu obcego łaciński
1087
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Cytat zajmuje wiersze 1-3 marginesu dolnego.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 22
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Zatykadełko) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Zatykadłko
Forma (w transkrypcji) zatykadłko
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 131 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 131.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.