vagl

Carbo (…) eyn kol vel est proprium nomen viri vagl ca 1500 WokLub 23v

Wyraz hasłowy Węgiel Hasło konkordancji Carbo
Wyraz(y) w transliteracji vagl Podstawa glosowania carbo
Język wyrazu obcego łaciński
1120

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 23
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Węgiel (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Wągl
Forma (w transkrypcji) wągl
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 117.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s.117.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.07.2024 r.