wrzesczy

Aries eyn wider oder eyn bock aries basitat wrzesczy ca 1500 WokLub 13v

Wyraz hasłowy Wrzeszczeć Hasło konkordancji Aries
Wyraz(y) w transliteracji wrzesczy Podstawa glosowania basitat
Język wyrazu obcego łaciński
1161
Komentarz paleograficzny Fragment: aries basitat wrzesczy dopisany przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 13
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wrzeszczeć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) wrzeszczy
Część mowy czasownik
Fleksem forma nieprzeszła
Liczba pojedyncza
Osoba trzecia
Aspekt niedokonany
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Czas teraźniejszy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 123.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 123.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.