pyrz

Cardo (...) eyn distel pyrz ca 1500 WokLub 23v

Wyraz hasłowy (Perz) Hasło konkordancji Cardo II
Wyraz(y) w transliteracji pyrz Podstawa glosowania cardo
Język wyrazu obcego łaciński
1171

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 23
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Perz) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Pyrz
Forma (w transkrypcji) pyrz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 83.
Glosa polska pyrz prawdopodobnie bez związku z hasłem łac. cardo, które oznacza 'oset'.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 83.
Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków.
Rostafiński J. 1900: Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin poprzedzony historyczną rozprawą o źródłach, Kraków.
SłśCz, t. II.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.