prochno

Caries proprie est putredo lignorum prochno ca 1500 WokLub 23v

Wyraz hasłowy Próchno Hasło konkordancji Caries
Wyraz(y) w transliteracji prochno Podstawa glosowania caries
Język wyrazu obcego łaciński
1176

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 23
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Próchno (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) prochno
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 78.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 78.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.06.2024 r.