rydz

[[Asparagus rydz]] ca 1500 WokLub 14v

Wyraz hasłowy Rydz Hasło konkordancji Asparagus
Wyraz(y) w transliteracji rydz Podstawa glosowania asparagus
Język wyrazu obcego łaciński
1201
Komentarz paleograficzny Cytat znajduje się w obrębie dłuższego tekstu dopisanego przez glosatora na marginesie inkunabułu. W tekście dwa skreślenia: Asparagus est genus boleti [[vel piscis]] smarsz vel piscis secundum [[asparagus rydz]] alios kapary videlicet Franci Philelfi XIII epistula dicit quod post eaquam asparagos ad me dederas, nihil ad te scripserim.
Prawdopodobnie glosator skreślił fragment definicji vel piscis, aby umieścić glosę smarsz przy odpowiadającym jej objaśnieniu łac. ('genus boleti'), druga glosa kapary nie oddaje jednak drugiego znaczenia asparagus ('genus piscis secundum alios').
Para wyrazów asparagus rydz, zapisana nieco innym odcieniem atramentu, zapewne znajdowała się na karcie wcześniej i została skreślona przed wpisaniem obszerniejszej notatki.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 14
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Rydz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) rydz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 89.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.06.2024 r.