smyyą

Aspis smyyą ca 1500 WokLub 14v

Wyraz hasłowy (Żmija) Hasło konkordancji Aspis
Wyraz(y) w transliteracji smyyą Podstawa glosowania aspis
Język wyrazu obcego łaciński
1212
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu pod drukowanym hasłem "Aspis ein schlang".

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 14
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Żmija) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Źmija
Forma (w transkrypcji) źmija
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 138.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 138.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.