myenycz

Asserere id est affirmare bestetigen vel plantare povyadącz albo myenycz ca 1500 WokLub 14v

Wyraz hasłowy Mienić Hasło konkordancji Asserere
Wyraz(y) w transliteracji myenycz Podstawa glosowania asserere, affirmare
Język wyrazu obcego łaciński
1224

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 14
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mienić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) mienić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 44 (Sstp IV 228b).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 44.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.