kąpąry

Asparagi kąpąry ca 1500 WokLub 15r

Wyraz hasłowy Kapary Hasło konkordancji Asparagus
Wyraz(y) w transliteracji kąpąry Podstawa glosowania asparagi
Język wyrazu obcego łaciński
1226
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Na g. marg. tej samej karty w. 1-3 i p. marg. obszerne łac. objaśnienie wieloznaczności wyrazu asparagus: Asparagus est herba quedam cuius frutex est asper et spinosus, est eciam quidam pisciculus parws sed optimi saporis, et eciam boletus vocatur asparagus, et ut Papias dicit, asparagi in cibo sumpti stomacho presunt, calidi sunt, in aqua cocti, omnes vesice causas curant et calculos frangunt.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 15
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kapary (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kapary
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 27 (leksem poświadczony tylko w tym źródle).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 27.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.