blegoth

Balbus qui sepe repetit sua verba id est loquendo eyn stamler blegoth ca 1500 WokLub 17v

Wyraz hasłowy (Blekot) Hasło konkordancji Balbus
Wyraz(y) w transliteracji blegoth Podstawa glosowania balbus
Język wyrazu obcego łaciński
1283

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 17
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Blekot) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Blegot
Forma (w transkrypcji) blegot
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 3 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 3.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.