barvyerz

Barbitonsor eyn bartscherer barvyerz ca 1500 WokLub 17v

Wyraz hasłowy (Balwierz) Hasło konkordancji Barbitonsor
Wyraz(y) w transliteracji barvyerz Podstawa glosowania barbitonsor
Język wyrazu obcego łaciński
1292

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 17
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Balwierz) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Barwierz
Forma (w transkrypcji) barwierz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 2 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 2.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.