kalvską

Betha... [[kalvską]] ca 1500 WokLub 18v

Wyraz hasłowy Kaluszka Hasło konkordancji Beta
Wyraz(y) w transliteracji kalvską Podstawa glosowania betha
Język wyrazu obcego łaciński
1340
Komentarz paleograficzny Glosa bez wyraźnego związku z drukowanym kontekstem łacińskim. Prawdopodobnie glosator omyłkowo umieścił ją obok definicji hasła Betha vel beth est secunda littera alphabeti secundum Hebreos vel dicitur mola olearia zamiast Beta, które znajduje się w wierszu wyżej. Por.
Beta est genus oleris... 'rodzaj warzywa'
Betha ... mola olearia 'prasa do oliwy'.

Potem glosator skorygował błąd, dopisując dwa polskie odpowiedniki kalvschką vel czvyklą przy właściwym wyrazie łac., i niedokładnie zamazując pierwotny zapis.

W innych słownikach pod hasłem Betha pojawiały się wzmianki o roślinie, por. np: Betha duo significat: vno modo est secunda litera Grecorum, alio modo est secundus caulis qui crescit post abscisionem primorum olerum. Wersus: litera betha sequens est beta caulisque secundus [[versus pothczosz]] vlg. pothczosz - WokRacz (k. 52v).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 18
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kaluszka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kaluszka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

Glosa pominięta przez wydawcę.

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.