kaplvn

Caupo ein weinschenck Versus cantat nocte capo vinum vult vendere caupo schynk sed capus (...) kaplvn ca 1500 WokLub 25r

Wyraz hasłowy (Kapłon) Hasło konkordancji Caupo
Wyraz(y) w transliteracji kaplvn Podstawa glosowania capo, capus
Język wyrazu obcego łaciński
1347
Komentarz paleograficzny Zapiska glosatora znajduje się obok drukowanego hasła Caupo ein weinschenck, ale dotyczy wyrazów z ilustrującego go cytatu: Cantat nocte capo vinum vult vendere caupo. Glosator objaśnił grę słów, wskazując, że wyraz schynk jest odpowiednikiem wyrazu hasłowego caupo, zaś kaplvn - podobnie brzmiącego wyrazu capo.
Wyraz kaplvn został zanotowany również na p. marg. w. 22 - w pobliżu drukowanego wyrazu capo.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 25
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Kapłon) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kapłun
Forma (w transkrypcji) kapłun
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 27.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 27.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.