kyszą

Blictrum iest kyszyel unde uinum bibulit aqua ebulit ceruisia blictrit kyszą ca 1500 WokLub 19v

Wyraz hasłowy Kisać Hasło konkordancji Blictrum
Wyraz(y) w transliteracji kyszą Podstawa glosowania blictrit
Język wyrazu obcego łaciński
1368
Komentarz paleograficzny W drukowanym wyrazie plictrit glosator nadpisał nad pierwszą literą b (leg. blictrit).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 19
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kisać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) kisa
Część mowy czasownik
Fleksem forma nieprzeszła
Liczba pojedyncza
Osoba trzecia
Aspekt niedokonany
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Czas teraźniejszy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 28 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 28.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.