rydz

Boletus... est causa mortis vlg. dicitur grzyb vel bedlką et sunt plura nomina idem signancia sc. asparagus vlg. rydz boletus fungus tuber etc. ca 1500 WokLub 19v

Wyraz hasłowy Rydz Hasło konkordancji Boletus
Wyraz(y) w transliteracji rydz Podstawa glosowania asparagus, boletus, fungus
Język wyrazu obcego łaciński
1374
Komentarz paleograficzny Na l. marg. (w. 36, przechodzi w d. marg.) łac. versus: "Boleti leti causa fuere mei"; potem jeszcze jedno łac. zdanie, a po nim cytowane objaśnienie z glosami; na p. marg. (w. 36) odręczna notatka łac.: "vel fructus vel genus fungi" odnosząca się do hasła podstawowego Boletus id est fungus, ein schwamme.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 19
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Rydz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) rydz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 89.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.