lebyothka

Aluta (...) est species coregii artificiose et curiose parata et conveniens scribitur per vnum l vlg. lebyothka XV p. post. RozOss I 18ra

Wyraz hasłowy Lebiodka Hasło konkordancji Aluta
Wyraz(y) w transliteracji lebyothka Podstawa glosowania aluta
Język wyrazu obcego łaciński
1436

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 18
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 36

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Lebiodka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) lebiodka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.06.2024 r.