hernolth

Bolinus dicitur hernolth herolth XV p. post. RozOss I 39vb

Wyraz hasłowy (Herold) Hasło konkordancji Bolinus
Wyraz(y) w transliteracji hernolth Podstawa glosowania bolinus
Język wyrazu obcego łaciński
1482

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 39
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Herold) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Hernolt
Forma (w transkrypcji) hernolt
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.