polknacz

Deglutire verschlinden polknacz ca 1500 WokLub 37v

Wyraz hasłowy Połknąć Hasło konkordancji Degluttire
Wyraz(y) w transliteracji polknacz Podstawa glosowania deglutire
Język wyrazu obcego łaciński
1484
Komentarz paleograficzny Pod glosą dopisek (zaczyna się na l. marg., przechodzi na d. marg.): Versus proverbialiter dicitur: melius il quam nil, glutiens culicem lupus inquit.
Ten sam versus pod hasłem Il (k. 63v d. marg.), bardzo podobny również pod hasłem Culex (k. 36r w. 19).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 37
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Połknąć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) połknąć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 73.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 73.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.