lvbyeznoscz

Delectabilitas lustigkeyt lvbyeznoscz vel roszkosznocz ca 1500 WokLub 38r

Wyraz hasłowy (Lubieżność) Hasło konkordancji Delectabilitas
Wyraz(y) w transliteracji lvbyeznoscz Podstawa glosowania delectabilitas
Język wyrazu obcego łaciński
1499

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 38
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Lubieżność) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Lubiezność
Forma (w transkrypcji) lubiezność
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 39 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 39.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.