rospączącz

Desperare verzweyfeln rospączącz ca 1500 WokLub 39r

Wyraz hasłowy Rozpaczać Hasło konkordancji Desperare
Wyraz(y) w transliteracji rospączącz Podstawa glosowania desperare
Język wyrazu obcego łaciński
1544

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 39
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Rozpaczać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) rozpaczać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 87.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 87.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 26.02.2024 r.