othkrycz

Detegere entblossen othkrycz othslonycz ca 1500 WokLub 39r

Wyraz hasłowy (Odkryć) Hasło konkordancji Detegere
Wyraz(y) w transliteracji othkrycz Podstawa glosowania detegere
Język wyrazu obcego łaciński
1555

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 39
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Odkryć) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Otkryć
Forma (w transkrypcji) otkryć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 55.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 55.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.