othslonycz

Detegere entblossen othkrycz othslonycz ca 1500 WokLub 39r

Wyraz hasłowy (Odsłonić) Hasło konkordancji Detegere
Wyraz(y) w transliteracji othslonycz Podstawa glosowania detegere
Język wyrazu obcego łaciński
1556

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 39
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Odsłonić) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Otsłonić
Forma (w transkrypcji) otsłonić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 56 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 56.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.