thaczky

<C>enovectorium (...) est instrumentum cum quo deportatur cenum thaczky XV p. post. RozOss I 48vb

Wyraz hasłowy Taczki Hasło konkordancji Coenovectorium
Wyraz(y) w transliteracji thaczky Podstawa glosowania <c>enovectorium
Język wyrazu obcego łaciński
1584

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 48
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie miedzyszpaltowe
Wiersz 41-42

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Taczki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) taczki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PFRp V 15.
W wydaniu glosa thaczky wydrukowana z błędną podstawą łacińską gerulae.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 26.02.2024 r.