czelestny

<C>orpus (...) ... Inde corporalis (...) czelestny XV p. post. RozOss I 60vb

Wyraz hasłowy (Cielesny) Hasło konkordancji Corporalis
Wyraz(y) w transliteracji czelestny Podstawa glosowania corporalis
Język wyrazu obcego łaciński
1623

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 60
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 43

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Cielesny) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Cielestny
Forma (w transkrypcji) cielestny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.