roscher<z>ycz

Dilatare weytten oder weytmachen roscher<z>ycz ca 1500 WokLub 40v

Wyraz hasłowy Rozszerzyć Hasło konkordancji Dilatare
Wyraz(y) w transliteracji roscher<z>ycz Podstawa glosowania Dilatare
Język wyrazu obcego łaciński
1629
Komentarz paleograficzny W tekście glosa zapisana w postaci roscherycz. Zapis uzupełniono wg zasad Sstp.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 40
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Rozszerzyć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) rozszer<z>yć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 86.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 86.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 26.02.2024 r.