vszmerzony

Domitus vszmerzony XV p. post. WokPet I 6

Wyraz hasłowy Uśmierzyć Hasło konkordancji Domitus
Wyraz(y) w transliteracji vszmerzony Podstawa glosowania domitus
Język wyrazu obcego łaciński

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Uśmierzyć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) uśmierzony
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 6 (Sstp 478 b).

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 6.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.