rarok

<D>iomedia uel diomestia (...) dicitur auis vlg. rarok Et alio nomine erodius XV p. post. RozOss I 70ra

Wyraz hasłowy Raróg Hasło konkordancji Diomedia
Wyraz(y) w transliteracji rarok Podstawa glosowania <d>iomedia, diomestia, erodius
Język wyrazu obcego łaciński
1706

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 70
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Raróg (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) rarog
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.