nyenalosznoscz

<D>iswetus vlg. nyenalosznoscz XV p. post. RozOss I 71rb

Wyraz hasłowy Nienałożność Hasło konkordancji Disuetus
Wyraz(y) w transliteracji nyenalosznoscz Podstawa glosowania <d>iswetus
Język wyrazu obcego łaciński
1715

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 71
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nienałożność (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) nienałożność
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.