rzecznyk

Qverulus est ille qui gerit querulam vlg. rzecznyk 1440 RozPaul 221v

Wyraz hasłowy Rzecznik Hasło konkordancji Querulus
Wyraz(y) w transliteracji rzecznyk Podstawa glosowania qverulus
Język wyrazu obcego łaciński
1720

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 221
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Rzecznik (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) rzecznik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 27.02.2024 r.