rosznącz

Discernere rozesznacz vel rosznącz ca 1500 WokLub 41r

Wyraz hasłowy Rozeznać Hasło konkordancji Discernere
Wyraz(y) w transliteracji rosznącz Podstawa glosowania discernere
Język wyrazu obcego łaciński
1724
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiedniki pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 41
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Rozeznać (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Rozznać
Forma (w transkrypcji) rozznać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 86.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 86.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.