thrlycze

Discantisat thrlycze ca 1500 WokLub 41r

Wyraz hasłowy (Terlikać) Hasło konkordancji Discantisare
Wyraz(y) w transliteracji thrlycze Podstawa glosowania Discantisat
Język wyrazu obcego łaciński
1725
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Na tej samej karcie drukowane hasła: Discantus discant oraz Discantare discant singen bez polskich glos.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 41
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Terlikać) (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Trlikać
Forma (w transkrypcji) trlicze
Część mowy czasownik
Fleksem forma nieprzeszła
Liczba pojedyncza
Osoba trzecia
Aspekt niedokonany
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Czas teraźniejszy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 112 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 112.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 26.02.2024 r.