<n>ąvką

Disciplina id est doctrina lere oder zucht <n>ąvką ca 1500 WokLub 41r

Wyraz hasłowy Nauka Hasło konkordancji Disciplina
Wyraz(y) w transliteracji <n>ąvką Podstawa glosowania disciplina
Język wyrazu obcego łaciński
1728
Komentarz paleograficzny Pierwsza litera glosy niewidoczna z powodu uszkodzenia papieru.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 41
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nauka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) <n>auka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 50.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 50.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.