powath

<D>istrictus vlg. powath XV p. post. RozOss I 71rb

Wyraz hasłowy Powiat Hasło konkordancji Districtus
Wyraz(y) w transliteracji powath Podstawa glosowania <d>istrictus
Język wyrazu obcego łaciński
1746

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 71
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Powiat (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) powiat
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.