ząvyeszylyszmy

Distulimus ząvyeszylyszmy ca 1500 WokLub 42r

Wyraz hasłowy Zawiesić Hasło konkordancji Diferre
Wyraz(y) w transliteracji ząvyeszylyszmy Podstawa glosowania distulimus
Język wyrazu obcego łaciński
1785
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 42
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Zawiesić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) zawiesili-
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów cz. przesz. czynny II
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Typ odmiany
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Być (czasownik)
Forma (w transkrypcji) -smy
Część mowy czasownik
Fleksem aglutynant BYĆ
Liczba mnoga
Osoba pierwsza
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa forma osobowa
Tryb oznajmujący
Strona czynna
Czas przeszły

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 132.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 132.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.