ochachula

Siren monstrum marium uel periculum maris dicitur quod et sirena dicitur et summitur quandoque transsumptiue pro meretrice quia submergit animas in infernum sicut sirenes homines in mari... vlg. ochachula 1440 RozPaul 246r

Wyraz hasłowy Ochachula Hasło konkordancji Siren
Wyraz(y) w transliteracji ochachula Podstawa glosowania siren, sirena
Język wyrazu obcego łaciński
1807
Komentarz paleograficzny Wspólny inicjał dla dwóch wyrazów hasłowych Siraserim i Siren.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 246
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz PUSTE ŚWIADOMIE

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ochachula (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ochachula
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.
Por. hasło Ochechulec w Sstp.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.