drzemacz

Dormilare drzemacz dormitare idem ca 1500 WokLub 42v

Wyraz hasłowy Drzemać Hasło konkordancji Dormillare
Wyraz(y) w transliteracji drzemacz Podstawa glosowania dormilare, dormitare
Język wyrazu obcego łaciński
1816
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 42
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1-2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Drzemać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) drzemać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 15.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.06.2024 r.