podobliui

<D>omabilis vlg. podobliui XV p. post. RozOss I 72rb

Wyraz hasłowy Podobliwy Hasło konkordancji Domabilis
Wyraz(y) w transliteracji podobliui Podstawa glosowania <d>omabilis
Język wyrazu obcego łaciński
1844

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 72
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 46

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podobliwy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) podobliwy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.