pan

Dominus herre pan Dominus (...) est heres rei vel rerum iure hereditario possessarum ca 1500 WokLub 42v

Wyraz hasłowy Pan Hasło konkordancji Dominus
Wyraz(y) w transliteracji pan Podstawa glosowania dominus
Język wyrazu obcego łaciński
1856
Komentarz paleograficzny Skąpy drukowany kontekst hasła został uzupełniony odręczną notatką na l. marg. (innym atramentem niż glosa): Dominus (...) est heres rei vel rerum iure hereditario possessarum....

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 42
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pan (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pan
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 62.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.