trzos

Crumena (...) quod et cruma dicitur est genus saculi sc. bursa uel marsubium proprie trzos 1450 RozKap 50r

Wyraz hasłowy Trzos Hasło konkordancji Cruma
Wyraz(y) w transliteracji trzos Podstawa glosowania crumena, cruma, bursa, marsubium
Język wyrazu obcego łaciński
1870

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 50
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Trzos (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) trzos
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 44.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 26.02.2024 r.