provądzycz

Ducere leyten oder furen vyescz vel provądzycz ca 1500 WokLub 43r

Wyraz hasłowy Prowadzić Hasło konkordancji Ducere
Wyraz(y) w transliteracji provądzycz Podstawa glosowania ducere
Język wyrazu obcego łaciński
1888

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 43
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Prowadzić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) prowadzić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 78.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 78.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.