drvgych

De hys supradictis s thych drvgych rzeczy ca 1500 WokLub 43r

Wyraz hasłowy Drugi Hasło konkordancji De his supradictis
Wyraz(y) w transliteracji drvgych Podstawa glosowania supradictis
Język wyrazu obcego łaciński
1910
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 43
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 25-27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Drugi (liczebnik)
Forma (w transkrypcji) drugich
Część mowy liczebnik
Fleksem liczebnik przymiotnikowy
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj żeński
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 15.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.06.2024 r.