odalycz

Abiicere (...) abwerffen ponyzycz vel odalycz ca 1500 WokLub 1v

Wyraz hasłowy Oddalić Hasło konkordancji Abicere
Wyraz(y) w transliteracji odalycz Podstawa glosowania abiicere
Język wyrazu obcego łaciński
194

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 1
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oddalić (czasownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Odalić
Forma (w transkrypcji) odalić
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 55 (Sstp V 437 b).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 55.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.