skvthekh

Effectus est finis rei eyn geschicht oder that konyecz skvthekh vczynek ca 1500 WokLub 44r

Wyraz hasłowy Skutek Hasło konkordancji Effectus
Wyraz(y) w transliteracji skvthekh Podstawa glosowania effectus
Język wyrazu obcego łaciński
1952
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa konyecz, na p. marg. skvthekh vczynek - tym samym atramentem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 44
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Skutek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) skutek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 95.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.