besz

Colliandrum arbor quedam besz 1442 WokRacz 78r

Wyraz hasłowy Bez Hasło konkordancji Colliandrum
Wyraz(y) w transliteracji besz Podstawa glosowania colliandrum
Język wyrazu obcego łaciński
1973

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 78
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bez (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bez
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Por. Słścz: coriandrum ‘Sambucus L.'.

Bibliografia

J. Rostafiński, Średniowieczna historia naturalna w Polsce, Cz. I, Kraków 1900.
Slovnίk středovĕké latiny v českých zemίch, T. I, Praha 1987.
W. Szafer, Rośliny polskie. Opisy i klucze do oznaczania wszystkich gatunków roślin naczyniowych (...), Warszawa 1953. /LW/

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.