panvyączy

Dominator panvyączy 1442 WokRacz 91v

Wyraz hasłowy Panować Hasło konkordancji Dominator
Wyraz(y) w transliteracji panvyączy Podstawa glosowania dominator
Język wyrazu obcego łaciński
1996

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 91
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Panować (czasownik)
Forma (w transkrypcji) panujący
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. czynny cz. ter.
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt niedokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany
Uwagi Może już subst.
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona czynna
Typ przymiotnikowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.